News

Kolejne spotkanie inicjatywy “Nasz Rzecznik”

16 marca 2022

16 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach zespołu roboczego Ochrona Środowiska/Klimat – inicjatywy “Nasz Rzecznik” Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich W ramach spotkań organizacje społeczeństwa obywatelskiego opracowują wspólne działania na rzecz ochrony praw człowieka, praw zwierząt i środowiska. Do inicjatywy “Nasz Rzecznik” Przyłączyło się już blisko 90 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tym ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, Greenpeace Polska,   Młodzieżowy […]

KE odpowiada na nasze pytanie ws. raportu NIK

15 marca 2022

Po opublikowaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli alarmującego Raportu na temat bezpieczeństwa systemu żywności w Polsce, zapytaliśmy Komisję Europejską o stanowisko w tej sprawie. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że “(…)dostęp obywateli UE do bezpiecznej żywności i wysokiego poziomu ochrony zdrowia jest przewodnim tematem prawodawstwa i polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa żywności.”. Komisja informuje także, że zwracała już w przeszłości uwagę Polsce na konieczność poprawy sytuacji chociażby w kwestii powstających ognisk salmonelli. KE przyznała […]

List otwarty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 marca 2022

Partnerzy Koalicji Future Food 4 Climate zwrócili się do Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zmianę stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowania promocji mięsa i nabiału oraz promocję zrównoważonej, roślinnej żywności. Organizacje apelują o 4 podstawowe działania: Utworzenie nowego funduszu do promocji produktów roślinnych;  Podjęcie działań rozszerzających zakres zastosowania Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia diety wegańskiej oraz produktów nieprzetworzonych; Podjęcie […]

Konsultacje projektu programu FE dla Rybactwa

14 marca 2022

Do 15 marca 2022 r. można składać uwagi do projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to instrument wsparcia dla podmiotów z sektora rybactwa na lata 2021-2027 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Program ten stanowić będzie kontynuację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020. Polska ma otrzymać ponad 500 mln euro w ramach tego programu. Serdecznie zachęcamy […]

Debata „Przyszłość żywności”

10 marca 2022

22 marca o godzinie 18:00 odbędzie się debata “Przyszłość żywności”. Podczas spotkania online prelegentki i prelegenci odpowiedzą na pytania o rozwój systemu produkcji i dystrybucji żywności w najbliższych dekadach. Porozmawiamy o rozwoju zrównoważonej diety roślinnej, mięsa komórkowego i alternatywach i następcach dla obecnego systemu powodującego cierpienie zwierząt, utratę bioróżnorodności i pogłębianie katastrofy klimatycznej. W debacie weźmie udział 11 prelegentek i prelegentów, w tym Prof. Marcin Urbaniak, Dorota Sumińska i Prof. Zbigniew […]

List otwarty Koalicji TAPP

9 marca 2022

W marcu w Parlamencie Europejskim odbędzie się ważne głosowanie nad propozycją wprowadzenia zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, w tym mięsa i nabiału. Międzynarodowa Koalicja TAPP (True Animal Protein Price) wystosowała list otwarty do Posłów i Posłanek PE apelując o wyłączenie spod obniżki podatku VAT produktów wpływających negatywnie na stan środowiska i zdrowie ludzi. Oznaczałoby to zachęcenie konsumentek i konsumentów do wybierania produktów zdrowych i produkowanych w sposób zrównoważony. Z polskiej […]

Posiedzenie Komisji ENVI dot. Europejskiego Zielonego Ładu

5 marca 2022

W poniedziałek, 7 marca br. odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z udziałem Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Komisja ENVI ma dyskutować nt. wpływu ataku Rosji na Ukrainę na politykę klimatyczną UE i realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Od kilku dni pojawiają się niepokojące doniesienia dot. zmiany kierunku zielonej transformacji zarówno energetycznej jak również transformacji rolnictwa w ramach strategii Od pola do stołu […]

UNEA – przyjęto rezolucję dot. dobrostanu zwierząt

2 marca 2022

2 marca 2022 r. na Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA) przyjęto pierwszą w historii rezolucję z wyraźnym odniesieniem do dobrostanu zwierząt.Rezolucja wzywa Dyrektora Wykonawczego Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) do opracowania raportu na temat związku pomiędzy dobrostanem zwierząt a środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.Dotychczasowe działania na rzecz ochrony zwierząt i ich dobrostanu podejmowane w ramach procesu politycznego ONZ były niewystarczające, co miało katastrofalne skutki dla utraty bioróżnorodności, zmian klimatycznych, zanieczyszczenia […]

Konsultacje KE dot. etykietowania żywności

2 marca 2022

Celem konsultacji publicznych KE jest poznanie opinii obywateli i obywatelek UE i państw trzecich oraz zainteresowanych stron – będących i niebędących specjalistami, ekspertkami – na temat inicjatyw mających na celu zmianę przepisów UE dotyczących przekazywania konsumentom i konsumentkom informacji na temat żywności. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji i wypełnienie prostego kwestionariusza na temat oczekiwań i potrzeb w zakresie etykiet żywności. Rozporządzenie PE 1169/2011 musi uwzględniać kwestie praw […]

Rezolucja PE w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę

1 marca 2022

Na specjalnej sesji Parlamentu Europejskiego Posłowie i Posłanki przyjęli rezolucję w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Parlament Europejski „z całą mocą potępia nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i inwazję na Ukrainę, a także udział Białorusi w tej agresji, podkreśla, że ta agresja wojskowa i inwazja stanowią poważne naruszenie prawa międzynarodowego, a w szczególności Karty Narodów Zjednoczonych, oraz wzywa Federację Rosyjską, aby powróciła do wypełniania obowiązków stałego członka Rady Bezpieczeństwa […]