Tworzymy koalicję organizacji, grup nieformalnych, inicjatyw. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym

Akcja Demokracja prowadzi działania na rzecz zaangażowania ludzi w celu budowania lepszego, sprawiedliwego społeczeństwa przy wykorzystaniu nowych technologii

Compassion Polska prowadzi działania na rzecz świata, w którym zwierzęta gospodarskie są traktowane ze współczuciem i w którym nie istnieje hodowla przemysłowa

ProVeg Polska działa na rzecz podnoszenia świadomości żywieniowej, transformacji światowego systemu żywnościowego, poprzez zastąpienie produktów zwierzęcych, roślinnymi i komórkowymi alternatywami

Roślinna Strona działa na rzecz edukacji, podnoszenia świadomości w zakresie praw zwierząt, przechodzenia na diety roślinne i weganizmu

Rodzice dla Klimatu część międzynarodowego ruchu klimatycznego Parents for Future. Działa na rzecz zmian systemowych i przeciwdziałania katastrofie klimatycznej

Fundacja Aquila działa na rzecz ochrony środowiska, dzikiej przyrody i bioróżnorodności. Założona w 2015 r., we Wrocławiu

Fundacja Chlorofil działa na rzecz pozaformalnej edukacji w zakresie ekologii oraz zrównoważonego rozwoju dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Założona w 2011 r.

Fundacja Impuls działa na rzecz przekazywania wiedzy i narzędzi dla młodego pokolenia w celu wspierania projektów i walki o lepszą przyszłość

Klub Myśli Ekologicznej realizuje działania z zakresu ochrony środowiska mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej i zmianę postaw na proekologiczne

Fundacja MARE jako jedyna organizacja pożytku publicznego prowadzi działania skupiające się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, a szczególnie ekosystemu Bałtyku

Fundacja Ne_Ni działa na rzecz budowania odpowiedzialnej i świadomej postawy obywatelskiej. Aktywizując, wzmacnia odwagę i różnorodność osób budujących społeczność

Fundacja Prawnej Ochrony Zwierząt Lex Nova działa na rzecz przestrzegania i wzmacniania krajowej legislacji w zakresie ochrony praw zwierząt

Fundacja Rzecz Społeczna prowadzi aktywność na rzecz wspierania inicjatyw oddolnych oraz grup mieszkanek i mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz swojego otoczenia

Fundacja Szkatułka prowadzi programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Działa na rzecz zwierząt i ochrony środowiska naturalnego

Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom działa przeciwko wykluczeniu, marginalizacji i stygmatyzacji. Misją Instytutu jest tworzenie zmiany społecznej na rzecz otwartego społeczeństwa obywatelskiego

Open Dialogues International Foundation działa na rzecz budowania i rozwijania dialogu między różnymi grupami społecznymi w zakresie klimatu na rzecz wspólnego działania

Polska dla Zwierząt działa na rzecz zwierząt i ochrony środowiska, współorganizuje marsze, akcje i protesty, zachęca do wspierania petycji, promuje weganizm

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina jest nieformalną grupą aktywistek i aktywistów działającą od 2018, w celu zmiany polityki miejskiej w odniesieniu do przyrody

Stowarzyszenie Protest Porszewice działa na rzecz zachowania Uroczyska Porszewice. Oddolna inicjatywa społeczna działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przyrody

Stowarzyszenie Nasz Bóbr działa na rzecz dziko żyjących zwierząt. Pomaga rozwiązać sytuacje konfliktowe, kiedy na jednej linii spotykają się ludzie i zwierzęta

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjno-oświatową, kulturalną, charytatywną na rzecz równouprawnienia, poszanowania praw i godności człowieka, a w szczególności przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Stowarzyszenie MOST prowadzi działalność strażniczą, naukową, ochroniarską edukacyjną i informacyjną

Stowarzyszenie Przyjaciele Kubusia działa na rzecz edukowania społeczeństwa i zmiany postrzegania zwierząt pozaludzkich jako produktów. Azyl dla zwierząt

Wiosna bez Barier działa na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Jestem na pTAK! działa na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Wierzy, że efektywna ochrona bioróżnorodności jest możliwa tylko przy aktywnym udziale społeczeństwa

Klimatyczny Kopernik działa aktywistycznie dla zmiany świadomości społecznej, budowania partycypacji dla działań dla środowiska i klimatu

Fundacja Centrum Edukacji Baza działa na rzecz edukacji, podnoszenia świadomości na temat rozwoju kompetencji i kwalifikacji

Pudełko Lilki to akcja, która działa na rzecz niesienia pomocy zwierzętom. Została zainicjowana w 2017 roku

Fundacja Rething działa na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i naprawienia wyrządzonych szkód

UNCG działa na rzecz wzmocnienia wysiłków środowiska naukowego na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz wspierania sieci obszarów chronionych w Ukrainie

Ekowyborca to zespół ludzi, który działa na rzecz ochrony środowiska, klimatu oraz zwierząt

Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców działa dla dobra Krakowa i jego mieszkańców. Walczy o zielone, bezpieczne, dobrze zaprojektowane i skomunikowane miasto

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich to zrzeszenie 50 ruchów miejskich. Działa na rzecz dobrego życia w mieście, na rzecz miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie działa na rzecz rozwoju lokalnego, aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, promocji i wspierania partycypacji społecznej i obywatelskiej, zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu

Foodsharing Polska działa na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz budowania poczucia odpowiedzialności w tym zakresie

Jadłodzielnia Foodsharing Toruń działa na rzecz budowania świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności za marnowanie żywności i przeciwdziałania temu zjawisku

Fundacja Zwierzęta Niczyje działa na rzecz zwierząt poprzez prowadzenie interwencji, leczenie, ratowanie oraz wyszukiwanie nowych domów dla podopiecznych

Fundacja Off School działa na rzecz wspierania młodzieży w dokonywaniu świadomych wyborów zawodowych oraz wyposażania w niezbędne kompetencje społeczne

Azyl dla Świń "Chrumkowo" działa na rzecz zwiększania świadomości, że świnie to żywe istoty, które czują i chcą żyć. Dom dla 79 świń

Podróże z Pazurem działa na rzecz zwiększania świadomości w zakresie dewastacji środowiska - ceny hiper konsumpcjonizmu i produkcji mięsa

Flora działa na rzecz ochrony praw poprzez tworzenie środowiska bezpiecznego dla ludzi

Azyl Świnki Lily działa na rzecz zwiększenia świadomości, że zwierzęta pozaludzkie są istotami zdolnymi do odczuwania

Fundacja Przestrzeń do życia działa na rzecz tworzenia optymalnych warunków do życia dla wszystkich żywych istot

Fundacja Happy Paw od 2012 roku działa na rzecz niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom w Ukrainie

ECO EDU kids działa na rzecz zmiany codziennych nawyków na bardziej ekologiczne, pokazuje dzieciom naturę

Istota działa na rzecz uwrażliwiania na los zwierząt i przyrody, promocji ekologicznego stylu życia i diety wege

Green Teenager działa na rzecz szerzenia wiedzy na temat zmian klimatu, ekologii i globalnych problemów oraz zwiększania świadomości w zakresie zmiany stylu życia na bardziej ekologiczny

Podcast, w którym prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi stara się poszerzyć roślinne horyzonty słuchaczy. Odcinki koncentrują się na weganizmie, jako filozofii życia i drodze do prozwierzęcej i proklimatycznej transformacji

Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mądrą edukację dla dzieci. Działa na poziomie makro, wprowadzając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci, oraz na poziomie mikro, prowadząc liczne warsztaty dla dzieci w Warszawie i innych miastach Polski

Głos Pokolenia to młodzieżowa redakcja, która daje przestrzeń do wyrażania opinii, dla każdego młodego twórcy/twórzyni, mając na uwadze wartość, jaką wnoszą do opinii publicznej

Earth Day Everyday działa na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Inicjatywa edukuje o kwestiach ekologicznych i angażuje społeczności lokalne w działania środowiskowe

Stowarzyszenie Równość działa na rzecz promowania idei równościowych wśród lokalnej społeczności poprzez organizację wydarzeń oraz kampanie w mediach społecznościowych

Miastozdziczenie to inicjatywa skupiająca osoby w celu popularyzacji jednostkowych i systemowych działań na rzecz przywracania bioróżnorodność w środowisku miejskim. Inicjatywa wspiera budowanie relacji człowieka z naturą na równych prawach

NO PAIN IN YOUR BRAIN działa na rzecz rozpowszechniania dostępu do opieki psychologicznej i edukacja na temat zdrowia psychicznego

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to ogólnopolski ruch klimatyczny działający na rzecz ochrony klimatu i praw człowieka

Kolektyw Przełom działa na rzecz Polski równej, zielonej, otwartej, demokratycznej i dbającej o prawa pracownicze

First Step jest grupą, która edukuje o Celach Zrównoważonego Rozwoju w szczególności w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji

Szkolna Młodzieżowa Rada Klimatyczna to grupa młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Edukują o zmianach klimatu i zapobieganiu im. Pokazują, że młodzież ma głos i może zmieniać świat oraz organizują różnego rodzaju eventy ekologiczne

Fundacja Perspektywa prowadzi działania kulturalne, edukacyjne, społeczne i proekologiczne. Zbliża ludzi, promuje tolerancję oraz porozumienie. Fundacja organizuje warsztaty, spotkania, szkolenia, koncerty, wystawy, pokazy filmów i wiele innych wydarzeń

Śląski Ruch Klimatyczny to niehierarchiczna, działająca na szczeblu regionalnym sieć osób aktywistycznych. Ruch działa na rzecz przeciwstawienia się bezczynności i denializmowi władz lokalnych w sprawie kryzysu klimatycznego

Stowarzyszenie Stop Stereotypom działa na rzecz obrony praw pracowniczych oraz obywatelskich, mniejszości społecznych, osób w trudnych sytuacjach życiowych, osób starszych i małoletnich, ochrony środowiska i przyrody, ofiar przemocy seksualnych, ofiar przemocy domowej oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn

Stowarzyszenie Mudita zajmuje się wielowymiarowym wsparciem rodziców i bliskich osób z niepełnosprawnością. Realizuje programy pomocowe i edukacyjne oparte na budowaniu sieci społecznych i wymianie, w duchu zrównoważonego rozwoju i w poszanowaniu dla środowiska

Fundacja Zielone Światło działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee równości szans i równego statusu obywateli, promuje wolność światopoglądową, wspomaga naukę, promuje wolny obieg informacji, wspiera kulturę i sztukę

Bieganizm działa na rzecz przybliżenia wartości i zalet kuchni roślinnej, motywuje do uprawiania sportu i życia w harmonii z naturą

Fashion Revolution Poland działa na rzecz wprowadzania do branży odzieżowej coraz bardziej odpowiedzialnych praktyk, z uwzględnieniem realiów, problemów i potrzeb polskiego społeczeństwa i polskiej branży modowej

Fundacja Oficyna 21 prowadzi przede wszystkim działania wydawnicze. Promuje literaturę i prace naukowe podejmujące nowe tematy w badaniach humanistycznych, w tym zwłaszcza dzieła wyrosłe z idei humanistyki nieantropocentrycznej

VegeVouge to projekt stworzony przez młodych ludzi, który działa na rzecz pokazania prawdziwej strony obecnego systemu żywności, tego jak traktowane są zwierzęta. Projekt zajmuje się promocją diety roślinnej

Wawelska Kooperatywa Spożywcza działa na rzecz szerzenia świadomości w zakresie lokalnej, świeżej i ekologicznej żywności

"RUCH zaNIEdbani" działa na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie praw zwierząt, praw osób uczniowskich i praw osób z niepełnosprawnościami

International Biocyclic Vegan Network to sieć stowarzyszeń, osób prywatnych, firm i instytucji zajmujących się rolnictwem, przetwórstwem, handlem i nauką, a także organizacji, których misją jest promowanie praw zwierząt i wegańskiego stylu życia

Projekt DalEKOwzroczne działa i edukuje na rzecz ochrony środowiska oraz ekologii. Celem jest zwiększenie świadomości ludzi w każdej grupie wiekowej. Narzędziami do spełnienia tego przedsięwzięcia są portale społecznościowe, czy angażowanie lokalnych społeczności poprzez serię różnych wydarzeń

“Plant Your Home” to nowatorski projekt, którego zadaniem jest pokazanie młodzieży, a za jej pośrednictwem całym rodzinom aktywności, o której mogli nie pomyśleć - własnoręcznej uprawy warzyw

Projekt społeczny ,,Świadomi prawa” działa na rzecz szerzenia wiedzy o prawie wśród młodzieży oraz na budowaniu świadomości prawnej oraz pokazaniu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym

Wygadajmy Przyszłość działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze względu na wiek. Do podcastu zapraszane są osoby eksperckie i aktywistyczne w tematyce klimatu, śtodowiska, praw zwierząt i praw człowieka w tym praw osób LGBTQI+

Inicjatywa Lokalni Liderzy działa na rzecz przeciwdziałania biernej postawie młodych ludzi. Celami są wspieranie projektów młodzieżowych na skalę Warszawy, dostarczanie wiedzy potrzebnej do tworzenia różnorodnych projektów społecznych a także wiedzy ogólnej o aktywności społecznej

Misja Rozwój działa na rzecz motywowania oób młodych do podejmowania działań non-profit, poszerzania pasji i horyzontów, odkrywania i doskonali umiejętności, a także podnoszenia samooceny

Fundacja #niezamłodzi działa na rzecz stwarzania możliwości młodym bez dyskryminacji ze względu na wiek, budowania przestrzeni do rozmowy i prezentacji swoich realizowany projektów społecznych oraz rozwoju dialogu międzypokoleniowego

Szczera Sfera to projekt edukacyjny poruszający temat zaburzeń odżywiania oraz skomplikowanych relacji człowieka z jedzeniem. To przestrzeń wiarygodnych informacji oraz otwartego dialogu, który ma prowadzić ku głębszemu zrozumieniu przeżyć fizycznych i psychicznych osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania

Fundacja Kaczuchy Dziennikarskie to inicjatywa młodych ludzi, którzy stanęli w obronie prawdy w dobie coraz powszechniejszej dezinformacji. Zadaniem projektu jest rzucanie wyzwania wszelkim manipulacjom oraz demaskowanie nieprawdziwych przekazów, które zapadły w świadomości społecznej

,,WORLDmates" to projekt społeczny działający na rzecz walki z problemami nadmiaru plastikowych odpadów w środowisku. Inicjatywa pokazuje jak można zredukować ilość plastiku w codziennym życiu, przyczyniając się do poprawy stanu ekologicznego Ziemi

Kompostuj z nami działa na rzecz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści wynikających z kompostowania oraz zwiększenie popularności domowych kompostowników

BoMiasto działa na rzecz zbierania najlepszych praktyk, prowokowania dyskusji na ich temat, a także próby wprowadzania tych pomysłów w życie

Wegeteka to zbiór różnorodnych materiałów o weganizmie w języku polskim które można udostępniać w formie kodów QR. Przydatne narzędzie dla osób aktywistycznych prozwierzęcych

Fundacja Lambda Polska - prowadzi działania dla osób trans i queer, oferuje pomoc psychologiczną i kryzysową na terenie całej Polski dla osób LGBT+ i ich bliskich - stacjonarna lub online

invECO ma na celu szerzenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Edukuje i angażuje społeczność w działania prośrodowiskowe

Fundacja GrowSpace prowadzi działania na rzecz zdrowia psychicznego, wspierania systemu edukacji i działania na rzecz praw człowieka. Fundacja jest operatorem takich projektów jak: Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+, Tramwaj Zdrowia Psychicznego oraz Emocjonalne BHP

Stowarzyszenie Tarnowska Rospuda działa na rzecz prawa do czystego powietrza, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pogłębiając świadomość ekologiczną i ochroną praw zwierząt

9dwunastych prowadzi edukację antydyskryminacyjną, równościową, warsztaty asertywności i samoobrony dla osób kobiecych WenDo oraz wspiera lokalne społeczności w działaniach obywatelskich

Stowarzyszenie LUWIA działa na rzecz podnoszenia jakości życia i świadomości społecznej oraz działalność w zakresie ekologii, ochrony praw ludzi i zwierząt, edukacji, kultury

Federacja Wegan dla Zwierząt powstała, aby połączyć oddolne ruchy aktywistów prozwierzęcych. Działa na rzecz sprzeciwu wykorzystywania innych istot do celów konsumpcyjnych, rozrywkowych, zarobkowych i innych

Daniel Petryczkiewicz to fotograf i aktywista. Publikuje w magazynie Pismo, w swoich mediach społecznościowych często porusza zagadnienia zmian klimatu i ochrony środowiska

diversityPL działa na rzecz budowania otwartej i różnorodnej społeczności osób, dla których ważne jest wyrównywanie szans i znoszenie barier społecznych

Akcja Uczniowska to inicjatywa, która działa na rzecz dawania osobom uczniowskim głosu oraz zwrócenie uwagii na problemy z którymi się mierzą

Fundacja Psubraty działa na rzecz ochrony lasów, tworzenia rezerwatów. Fundacja jest zaangażowana w koalicję Ratujmy Rzeki oraz Niech Żyją!

Pacific Roots Magazine to platforma poświęcona globalnym kwestiom środowiska, wegańskiego rolnictwa, zrównoważonego rozwoju, żywności pochodzenia roślinnego i nie tylko

Pedestrian Space jako organizacja pozarządowa i platforma medialna działa na rzecz szerzenia tematyki ruchu pieszego i zrównoważonej urbanistyki

Koło Naukowe Praw Człowieka i Kryzysów Humanitarnych działa na rzecz budowaniea społecznej świadomości wokół problematyki przestrzegania praw człowieka oraz trwających kryzysów humanitarnych

Gdańsk bez Granic działa w oparciu o wartości europejskie i demokratyczne, mając na szczególnej uwadze prawa człowieka. Łączy młode osoby chcące działać społecznie, politycznie oraz naukowo. Gdańsk bez Granic jest platformą do promocji swojej działalności jak i wymiany kontaktów

Iga Woźniak, kampanierka w zespole Akcji Demokracja. Wyznawczyni animalocentryzmu. Popularyzatorka weganizmu, działa w m.in. Vegan Breakfast Club. W internecie działa jako @halo_tu_fauna pisząc o weganizmie i prawach zwierząt

Fundacja Rodzic w Mieście działa na rzecz włączającego rynku pracy, równości płci, dobrych do życia miast i otwartych na rodziców z dziećmi instytucji kultury

Mikołów Roślinnie Yeah to inicjatywa oddolna, za którą stoi silna potrzeba uświadamiania, edukacji i aktywizowania społeczności lokalnej wokół kwestii środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i weganizmu

Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” działa na rzecz realizacji działań dla szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju

W imię zwierząt działa na rzecz weganizmu i praw zwierząt. Organizuje i prowadzi protesty, dyskusje, debaty, okrągłe stoły oraz aktywizm uliczny