Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas (w ramach Koalicji Future Food 4 Climate) informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Jej celem jest również przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących tego, jakie informacje o Tobie (użytkowniku) naszej strony są zbierane za jej pośrednictwem i co się z nimi dzieje.

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.futurefood4climate.eu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Green REV Institute, ul. Giordana Bruna 34, skrytka 5, 02-523 Warszawa, Polska.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: kontakt@greenrev.org
 4. Fundacja jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Prowadzenie newslettera,
  2. Promocja i informowanie o działaniach Koalicji,
  3. Poszerzanie składu członków Koalicji,
  4. Zbieranie poparcia dotyczącego działań Koalicji,
  5. Zbieranie informacji istotnych dla działania Koalicji, a dobrowolnie podanych przez użytkownika Serwisu (zakładka “Sprawa dla Koalicji”),
  6. Wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych związanych z funkcjonowaniem Koalicji,
  7. W celu księgowym, archiwalnym i dowodowym oraz w zakresie ustalania, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
  8. W celu kontaktu oraz udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Administratora Serwisu.
 7. Serwis zbiera wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem punktów poniższych, i mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą podającego je użytkownika.
 8. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu korzystania z Serwisu, adres IP).
 9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza w ramach Serwisu.
 10. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: (…)
 11. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu ich osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 12. Twoje prawa i informacje o sposobie przetwarzania danych
 13. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
 • operatorzy systemu komentarzy;
 • upoważnieni pracownicy, pracowniczki i współpracownicy, współpracowniczki, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;
 • sądy i inne organy administracji publicznej.
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Ponieważ posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z Administratorem (dane w zakładce „Kontakt”).
 3. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 6. Informacje zawarte w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 6. Pliki cookies – informacje zbiorcze
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki czy krótkie informacje tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies zawierają między innymi następujące dane:
 • Publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, 
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika/użytkowniczki, 
 • informacje o przeglądarce użytkownika/użytkowniczki, odwiedzane przez użytkownika/użytkowniczkę strony, 
 • ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
  2. Ulepszania struktury i zawartości Serwisu,
  3. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. Zarządzanie plikami cookies
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

Urządzenia mobilne:

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 roku.