News

Szczecin vs. roślinne posiłki

9 stycznia 2023

W grudniu 2022 Jagoda Gmachowska, działaczka społeczna, aktywistka na rzecz praw człowieka i zwierząt oraz prezeska Stowarzyszenia Wiosna Bez Barier przekazała do władz Szczecina petycję obywatelską w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie dostępności oraz promocji roślinnych opcji żywieniowych w przedszkolach i szkołach. W jej treści oraz w uzasadnieniu wyraźnie wskazała na pozytywne aspekty środowiskowe, zdrowotne, społeczne związane z szeroką dostępnością posiłków roślinnych w szkołach oraz przytoczyła badanie wskazujące na brak dostępności roślinnych opcji w placówkach oświatowych.

Na początku stycznia 2023 r. otrzymała odpowiedź od Zastępczyni Prezydenta Miasta Szczecina, Pani Lidii Rogaś. Niestety, z jej treści i ogólnego tonu jasno wynika, że władze Szczecina pełną odpowiedzialność za żywienie przenoszą na organy działające w imieniu i na rzecz placówek oświatowych. Czy to szkoły i przedszkola w pełni odpowiadają za kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, edukację żywieniową i zapewnie i kształtowanie zrównoważonych posiłków, czy też może Miasto Szczecin – jako organ prowadzący dla szerokiego katalogu placówek oświatowych – również posiada pole do działania?
Bartek Gawrecki, koordynator rzecznictwa w Green REV Institute: “Artykuł 68 Prawa oświatowego, na który powołują się władze Szczecina, trzeba odczytywać łącznie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Kwestie związane z opieką pojawiają się wprost w treści przepisów odnoszących się do zbiorowego żywienia w szkołach – zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Skoro zatem organ prowadzący szkołę (Miasto Szczecin) odpowiada za jej działalność, to nie ma przeszkód, by ingerował również w organizację stołówki, w tym w zakresie serwowanych lub zamawianych do niej potraw. Nie stoi ku temu na przeszkodzie ani art. 68 Prawa oświatowego, ani art. 106 ust. 3 Prawa oświatowego, co w swojej odpowiedzi podnosi Zastępczyni Prezydenta Miasta Szczecina”.

Foto: unsplash