News

Edukacja klimatyczna- rekomendacje dla MEN

9 lipca 2024

Green REV Institute i partnerzy Future Food 4 Climate przedstawili Ministerstwu Edukacji Narodowej rekomendacje dot. edukacji klimatycznej. Edukacja klimatyczna bez edukacji w obszarze żywności, rolnictwa i konieczności przechodzenia do systemów roślinnych jest niekompletna.

„W obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego i związanych z nim wyzwań społecznych, gospodarczych, zdrowotnych konieczne jest wdrożenie zintegrowanej i kompleksowej edukacji klimatycznej w Polsce. Edukacja klimatyczna musi być prowadzona w sposób wielopoziomowy i angażować wszystkie podmioty odpowiedzialne za realizację polityk publicznych. Przedstawione rekomendacje mają na celu wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych programów edukacyjnych dotyczących klimatu. Chcemy podkreślić rolę edukacji żywieniowej w kontekście klimatycznym, w tym m.in.: edukację dla sprawiedliwej transformacji systemu żywności i rolnictwa do systemów roślinnych dla ludzi, wyposażenie w kompetencje rzecznicze i strażnicze dla partycypacji obywatelskiej w budowaniu polityk klimatycznych, kształtowanie odpowiedzialnego klimatycznie otoczenia żywnościowego, uwzględnianie w działaniach edukacyjnych wszystkich grup interesariuszy w tym kadry nauczycielskiej i dyrekcji placówek oświatowych.”

Credit: unsplash