News

Działania rzecznicze w ramach posiedzenia AGRIFISH

16 maja 2022
Wicepremier Henryk Kowalczyk

Wystosowałyśmy list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka na rzecz wsparcia inicjatywy wprowadzenia Pozytywnej Listy gatunków w Unii Europejskiej. Już 24 maja podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) zaprezentowana zostanie inicjatywa wypracowana przez Cypr, która zyskała wsparcie takich krajów jak Litwa, Luksemburg i Malta.

Apelujemy do Wicepremiera Kowalczyka o wsparcie dla tego dokumentu, gdy zostanie on przedstawiony na posiedzeniu Rady AGRIFISH. W liście wskazujemy na trzy najważniejsze argumenty opowiadające się za poparciem inicjatywy:

  • dobrostan zwierząt;
  • ochrona bioróżnorodności;
  • zdrowie i bezpieczeństwo publiczne.

Przyjęcie jednakowego podejścia w zakresie przepisów poszczególnych gatunków ma ogromne znaczenie także dla kosztów administracyjnych, które ponoszą kraje UE.

Photo credits: Henryk Kowalczyk – Facebook