News

Rolnictwo w perspektywie 2050 roku

24 września 2022

Raport Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego skupia się wokół wybranych instrumentów wdrażania polityki klimatycznej w sektorze rolnictwa w perspektywie 2050 roku.

Jak wskazują autorzy raportu „(..) przeanalizowano możliwości redukcji emisji GHG w sektorze rolnictwa w Polsce i zmiany strukturalne, jakie mogą zajść na skutek implementacji celów polityki klimatycznej UE zadeklarowanych w Europejskim Zielonym Ładzie i wynikających z przedstawionego przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 55”. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiają ścieżki transformacji polskiego rolnictwa.”

Raport jednoznacznie wskazuje na konieczność zastosowania obecnych technologii w produkcji żywności w celu osiągnięcia celów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w sektorze rolnictwaw perspektywie 2050 r. (względem 2015 roku), jednakże w kompleksowej perspektywie. Autorzy zwracają przykładowo uwagę na istotną kwestię dochodów rolników i rolniczek, które muszą zostać wzięte pod uwagę w planowanym procesie wprowadzania zmian.

Eksperci i ekspertki biorący i biorące udział w tworzeniu raportu jednoznacznie apelują: „W scenariuszu NEU założono realizację celów polityki klimatycznej UE w zakresie redukcji emisji GHG zgodnie z opublikowanym przez KE pakietem „Fit for 55”. Pakiet ten wyznacza ścieżkę osiągnięcia do 2030 r. celu zmniejszenia emisji GHG netto (czyli z uwzględnieniem pochłaniania) o 55% względem roku 1990. Bez uwzględnienia pochłaniania, zakładana realizacja celów polityki klimatycznej UE w zakresie redukcji emisji GHG została oszacowana na poziomie 53% w 2030 r. w stosunku do 1990 r. Zgodnie z propozycjami KE zawartymi w pakiecie „Fit for 55” w scenariuszu NEU przyjęto, że w 2030 r. sektory non-ETS muszą zredukować emisję o 40%, natomiast sektory EU ETS o 61% względem poziomu z 2005 r.”