News

Rezolucja PE w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę

1 marca 2022

Na specjalnej sesji Parlamentu Europejskiego Posłowie i Posłanki przyjęli rezolucję w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Parlament Europejski „z całą mocą potępia nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i inwazję na Ukrainę, a także udział Białorusi w tej agresji, podkreśla, że ta agresja wojskowa i inwazja stanowią poważne naruszenie prawa międzynarodowego, a w szczególności Karty Narodów Zjednoczonych, oraz wzywa Federację Rosyjską, aby powróciła do wypełniania obowiązków stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w zakresie utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa oraz do przestrzegania zobowiązań wynikających z aktu końcowego z Helsinek, Paryskiej karty dla nowej Europy i memorandum budapeszteńskiego; uważa, że rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi atak nie tylko na suwerenny kraj, lecz także na zasady i mechanizm współpracy i bezpieczeństwa w Europie oraz międzynarodowy porządek oparty na zasadach, określony w Karcie Narodów Zjednoczonych”

Wśród zapisów znalazło się m.in. wezwanie do: „ograniczenia importu najważniejszych rosyjskich towarów eksportowych, w tym ropy naftowej i gazu (..)

Tekst rezolucji Parlament Europejski