News

Nature Restoration Law

25 czerwca 2022

Komisja Europejska przyjmuje projekt Nature Restoration Law!

To dobra wiadomość, ponieważ:

Koszty gospodarcze degradacji przyrody są wyjątkowo wysokie. Na przykład koszty degradacji gleby w UE przekraczają obecnie 50 mld euro rocznie. Natomiast korzyści z odbudowy zasobów przyrodniczych znacznie przewyższają koszty. Lasy o większej bioróżnorodności będą bardziej odporne na zmianę klimatu.

Korzyści dla zdrowia, odporności gospodarki, płynące z odbudowy torfowisk, bagien, lasów, wrzosowisk i zarośli, obszarów trawiastych, rzek, jezior oraz przybrzeżnych terenów podmokłych, ocenia się na ponad 1 800 mld euro, przy czym koszty szacuje się na 150 mld euro. Zdrowe ekosystemy, różnorodność biologiczna i ogólna zrównoważona polityka żywnościowa mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Odbudowa zasobów przyrodniczych jest zasadniczym elementem koniecznej reorientacji rolnictwa UE i unijnych systemów żywnościowych w kierunku zrównoważonej polityki i odejścia od importu środków produkcji, takich jak paliwa kopalne, nawozy i pasze. W praktyce państwa członkowskie będą teraz przedstawiać krajowe plany odbudowy.

Foto: Unsplash