News

Krajowe konsultacje Planu dla WPR

2 grudnia 2022

Przekazałyśmy stanowisko dot. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (2023-27) w ramach prowadzonych konsultacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nasze najważniejsze uwagi:

  1. Nie przewidziano żadnych instrumentów mających na celu interwencje związane ze środowiskiem, klimatem i innymi zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania, które doprowadziłyby do ograniczenia produkcji zwierzęcej, jako wysokoemisyjnej i szkodliwej dla środowiska i klimatu;
    2.Brak jest jakichkolwiek definicji związanych ze „zrównoważoną produkcją roślinno-zwierzęcą” w ramach płatności ekologicznych;
    3.Pobieżne i niepełne potraktowanie płatności dobrostanowych w kontekście praktyk poprawiających dobrostan zwierząt;
    4.Nie przewidziano wzmacniania kompetencji instytucji kontrolnych mających na celu maksymalizowanie ochrony zwierząt tzw. hodowlanych lub nie przewidziano stworzenia takich instytucji.

Wspólna Polityka Rolna musi być narzędziem do przechodzenia na zrównoważoną, zieloną, sprawiedliwą produkcję żywności z poszanowaniem praw zwierząt, praw człowieka i zaadresowaniem wyzwań klimatycznych. WPR w Polsce to ponad 25 miliardów euro ze środków publicznych na lata 2023-27.

Foto: unsplash